rejstrikfirem.cz

logo RejstrikFirem.cz
TOPlist

Všeobecné obchodní podmínky

 

Tento registrační formulář je společný pro projekty www.eucatalog.cz a www.rejstrikfirem.cz, po dokončení registrace budete automaticky zveřejněni v obou projektech v rozsahu objednané prezentace.

Registrovat se mohou pouze subjekty, které mají přiděleno identifikační číslo organizace a fyzické osoby podnikající na základě jiného než živnostenského zákona nezapsané v OR.
Registrace soukromých osob (nepodnikatelů) není možná.

Všeobecné obchodní podmínky

Následující všeobecné obchodní podmínky obsahují povahu smluvních vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem v rámci služeb provozovaných pod projekty www.rejstrikfirem.cz a www.eucatalog.cz a ostatní, provozovatelem provozované projekty.

I.PREAMBULE

Poskytovatel, společnost Topinternet s.r.o., IČO: 27872408, se sídlem: Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000, zapsaná dne 14.března 2007 v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123169. Poskytovatel je provozovatelem a vlastníkem internetového projektu prezentovaného na světové síti Internet na adrese http://www.rejstrikfirem.cz a od října 2004 i projektu na adrese http://www.eucatalog.cz. Tato prezentace je databází podnikatelských subjektů v České republice a www katalogem.

Objednatel je podnikatelský subjekt podnikající v České republice na základě platných zákonů. Objednatelem může být zejména:

 • fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku
 • fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
 • samostatně hospodařící rolník nezapsaný v obchodním rejstříku
 • svobodné povolání - fyzická osoba podnikající na základě jiného než živnostenského zákona
 • společnost s ručením omezeným
 • akciová společnost
 • komanditní společnost
 • veřejná obchodní společnost
 • družstvo
 • nadace
 • nemocnice a zdravotnická zařízení (včetně privátních)
 • krajská, městská a obecní zastupitelstva
 • příspěvková organizace
 • sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
 • organizační jednotka sdružení

II. DEFINICE POJMŮ

server

Technický prostředek poskytovatele primárně určený k automatizovanému zpracování dat. Technickým prostředkem se pro potřeby těchto obchodních podmínek rozumí přístroj nebo zařízení používané poskytovatelem k zajištění poskytování služeb objednateli.

technické prostředí

Technickým prostředím se rozumí zejména hardware a software sloužící poskytovateli k provozu jeho prezentace (serveru). Podrobnější informace o parametrech serveru podá poskytovatel objednateli na vyžádání.

prezentace

Prezentací se rozumí pro potřeby těchto všeobecných obchodních podmínek přesně vymezený virtuální prostor na serveru poskytovatele primárně určený ke shromáždění a následnému zveřejnění prezentace objednatele dle objednatelem vložených informací a objednaných informačních služeb o podnikatelském subjektu objednatele.

uhrazení platby (platba)

Uhrazením platby se rozumí připsání smluvní ceny v plné výši ve prospěch bankovního účtu poskytovatele uvedeného v proforma faktuře nebo faktuře ve lhůtě splatnosti, tedy nejpozději do dne splatnosti včetně. Objednatel souhlasí s tím, že fakturace bude na základě elektronicky zaslané proforma faktury na kontaktní emailovou adresu objednatele. Daňový doklad odešle poskytovatel objednateli bezprostředně po připsání úhrady smluvní ceny ve prospěch bankovního účtu poskytovatele. Při platbě je objednatel povinen uvést jemu přidělený variabilní symbol na poskytovatelem vystaveném daňovém dokladu. Platbu lze provést následujícími způsoby:

 • složením hotovosti v bankovním ústavu poskytovatele na číslo bankovního účtu poskytovatele uvedené v proforma faktuře nebo faktuře
 • bezhotovostním bankovním převodem z účtu objednatele na bankovní účet poskytovatele
 • prostřednictvím ebankingu

Při všech typech provedení platby je objednatel povinen brát zřetel na včasné uhrazení vystavené faktury.

data

Informace, které objednatel přenese, nahraje, uloží, umístí, vyplní do objednávkového formuláře či jinak technicky svěří prostředkům poskytovatele za účelem dalšího zpracování či zveřejnění na www.rejstrikfirem.cz a www.eucatalog.cz. Pokud objednatel neuvede jinak, budou jím vložená data zveřejněna na prezentaci provozované poskytovatelem v rámci objednaných služeb. Objednatel s tímto zveřejněním vyjadřuje svůj souhlas.

III. SMLUVNÍ POVINNOSTI A PRÁVA POSKYTOVATELE

1. Poskytovatel zajišťuje provoz serverů a dalších komponentů připojených k síti Internet sám nebo ve spolupráci s jeho smluvními partnery. Provoz serverů je nezbytnou podmínkou pro funkční provoz služeb v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

2. V případě technické závady je poskytovatel povinen v nejbližším možném termínu začít vady odstraňovat a v nejkratší možné lhůtě opět zabezpečit bezporuchový chod prezentace objednatele.

3. Poskytovatel má právo na dočasné přerušení poskytovaných služeb a to zejména z důvodu údržby systému event. z jiných technických důvodů na dobu nepřevyšující 24 hodin. Poskytovatel je povinen o plánované odstávce systému z důvodu technické údržby informovat objednatele s předstihem minimálně 48 hodin prostřednictvím elektronické pošty. Toto ustanovení se nevztahuje na případné přerušení provozu služby z důvodu technického výpadku providera poskytovatele apod.

4. Poskytovatel je oprávněn zasáhnout do dat, která mu svěřil objednatel pouze s jeho souhlasem nebo vyžádá-li si tyto orgán činný v trestním řízení.

5. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky změnit a je povinen tuto změnu do 3 dnů ode dne změny oznámit elektronickou formou objednateli.

IV. SMLUVNÍ POVINNOSTI A PRÁVA OBJEDNATELE

1. Objednatel se seznámil s těmito obchodními podmínkami a svůj souhlas s nimi potvrzuje opakovaným vyjádřením souhlasu a to označením tohoto souhlasu v registračním formuláři a následným stisknutím tlačítka "souhlasím", které se nachází jak pod smlouvu na konci registračního formuláře, tak pod těmito obchodními podmínkami. Třetím opakovaným stvrzením souhlasu ze strany objednatele je odsouhlasení objednaných služeb, obchodních podmínek a smlouvy v plném rozsahu z elektronické emailové adresy objednatele, uvedené objednatelem při registraci jako autorizační.

2. Objednatel si je vědom skutečnosti, že poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky změnit.

3. Objednatel si je vědom skutečnosti, že v případě hrubého porušení smluvních podmínek z jeho strany je poskytovatel oprávněn vypovědět smlouvu a zrušit tak poskytování služeb objednateli. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména:

 • zneužívání poskytovaných služeb ke trestné činnosti
 • zneužívání poskytovaných služeb ke klamavé reklamě, klamavému označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí (viz. § 44 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník)
 • využívaní služeb poskytovatele způsobem, který by byl v rozporu s právním řádem České republiky nebo s platnými mezinárodními smlouvami

4. V případě, že objednatel objedná hrazené služby, zavazuje se tyto služby uhradit na základě elektronické proforma faktury zaslané elektronickou poštou nejpozději do termínu splatnosti této faktury. V případě, že tak neučiní, je si vědom oprávnění poskytovatele prezentaci objednatele na www.rejstrikfirem.cz a na www.eucatalog.cz, pozastavit, omezit či případně tuto prezentaci označit jako neuhrazenou. Sankce ze strany poskytovatele vůči objednateli z důvodu neuhrazení smluvní ceny v termínu splatnosti nezbavují objednatele povinnosti úhrady této ceny. Pokud dojde k omezení či zastavení provozu prezentace objednatele pro neúhradu smluvní ceny, bude poskytování služeb ze strany poskytovatele obnoveno pouze oproti úhradě smluvní ceny za poskytované služby v plném rozsahu.

5. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli pro zpracování prezentace pravdivá data a údaje. Objednatel odpovídá za škody vzniklé chybami ze strany objednatele v těchto údajích.

6. Objednatel vyjadřuje souhlas s tím, že objednání služeb elektronickou formou a následná autorizace objednávky z autorizační emailové adresy objednatele má povahu závazné objednávky. V případě, že objednatel objedná služby, které jsou ze strany poskytovatele službami hrazenými, zavazuje se na základě těchto smluvních podmínek a elektronicky uzavřené smlouvy k jejich úhradě na základě faktury ze strany poskytovatele, zaslané odběrateli elektronickou poštou.

7. Poskytovatel vystaví objednateli proforma fakturu na objednatelem objednané služby a po úhradě smluvní ceny zašle objednateli elektronickou poštou fakturu splňující náležitosti daňového dokladu s možností jeho tisku. Zaslání daňového dokladu pozemní poštou bude pouze oproti vyžádání ze strany objednatele. Toto vyžádání však nemá odkladný účinek na termín splatnosti faktury.

8. Doručením faktury a jakékoli další elektronické korespondence ze strany poskytovatele objednateli se rozumí doručení, nikoli vyzvednutí faktury či korespondence do emailové schránky elektronické pošty objednatele. Nevyzvednutí emailové korespondence tedy nemá odkladný účinek.

9. Objednatel se zavazuje udržovat a případně aktualizovat jím uvedené elektronické adresy ve funkčním stavu a v případě jejich změn je bezprostředně aktualizovat ve své klientské administraci. Neuvedení změny elektronické adresy objednatele nebo její nefunkčnost nemá vliv na platnost korespondence zaslané poskytovatelem odběrateli. Odběratel tímto vyslovuje svůj souhlas s tím, že pokud nezajistí funkčnost emailové adresy elektronické pošty jím uvedené jako kontaktní adresa na serveru poskytovatele, bude poskytovatel brát veškerou elektronickou korespondenci zaslanou objednateli jako doručenou. Pokud si objednatel tuto doručenou korespondenci ze své schránky nevyzvedne, nemá to žádný odkladný vliv na platnost zaslaných dokladů ze strany poskytovatele a tedy ani na termín splatnosti faktury.

10. Objednatel vyjadřuje souhlas s tím, že bezprostředně po registraci odkazu své společnosti, tedy bezprostředně po objednání služeb, mu bude provozovatelem odeslán autorizační email na elektronickou adresu, kterou objednatel uvedl jako autorizační k potvrzení objednaných služeb.

11. Objednatel bere na vědomí, že na tuto emailovou adresu mu bude zejména v období prvních 30 kalendářních dní od registrace zasílána v souladu s objednanými službami důležitá korespondence včetně oznámení o ukončení zkušebního provozu a zahájení provozu hrazených služeb. Nevyzvednutí této korespondence objednatelem nemá odkladný účinek.

12. Objednatel souhlasí s tím, že mu ze strany provozovatele bude na jím uvedenou autorizační nebo kontaktní adresu zasílána fakturace v elektronické podobě, a to jak proforma faktura za poskytnuté služby, tak i daňový doklad. Objednatel souhlasí s tím, že na základě elektronicky zaslané zálohové (proforma) faktury provede úhradu smluvní ceny za objednané služby ve prospěch bankovního účtu provozovatele a dále s tím, že mu bude daňový doklad zaslán po této úhradě rovněž v elektronické podobě. Daňový doklad v tištěné papírové podobě bude objednateli provozovatelem zaslán pozemní poštou pouze na písemnou žádost ze strany objednatele s tím, že žádost může být objednatelem odeslána elektronickou poštou.

13. Objednatel vyjadřuje souhlas s tím, že bude prostřednictvím emailové korespondence na objednatelem uvedenou kontaktní adresu seznamován v rámci klientského servisu s informacemi, které se týkají poskytovatelem provozovaných služeb a projektů a vyjadřuje souhlas s tím, že tato korespondence je objednatelem vyžádaná a objednatel ji nebude považovat za nevyžádanou poštu nebo reklamu ze strany poskytovatele.

V. SMLOUVA

1. Smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem se uzavírá na dobu neurčitou, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

2. Smlouva je zveřejněna v závěru registračního formuláře tak, aby v ní mohly být zaneseny údaje o objednateli, objednané služby a cena za poskytování těchto služeb.

3. Smlouva je uzavřena za těchto podmínek:

 • na základě objednávky, kterou vyplní a elektronickou poštou zašle objednatel poskytovateli. Objednávkou se rozumí elektronické odsouhlasení obchodních podmínek, vložení údajů o objednateli ze strany objednatele elektronickou formou na www rozhraní poskytovatele pod službami "přidej odkaz" nebo "registrace" a elektronické odsouhlasení smlouvy, obsahující zejména údaje o poskytovateli a objednateli, objednané služby a smluvní cenu za tyto služby, objednatelem objednané.
 • objednatel opakovaně odsouhlasí smluvní podmínky, vložené údaje a smlouvu v plném znění při elektronické registraci na www rozhraní poskytovatele a to označením souhlasu a následným stisknutím tlačítka tento souhlas vyjadřující a autorizací z autorizační emailové adresy objednatele, uvedené jako autorizační objednatelem v registračním formuláři.

4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a poskytovatelem zanikají odstoupením jedné ze stran od smlouvy, smrtí fyzické či zánikem právnické osoby, uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána, není-li smluvními stranami smluvní vztah prodloužen. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy před vypršením její platnosti, nemá nárok na vrácení zaplacené částky ani její poměrné části. Pokud podá objednatel řádnou výpověď z jím objednaných a poskytovatelem poskytovaných služeb, bude provoz těchto služeb ukončen v objednatelem požadovaném termínu. Objednatel souhlasí s tím, že mu budou ze strany poskytovatele v případě podání této výpovědi vyúčtovány náklady poskytovatele, spojené s předčasným ukončením smluvního vztahu. Výše těchto nákladů je stanovena smlouvou a nesmí překročit smluvní cenu za kalendářní rok poskytování objednaných služeb.

5. Pokud poskytovatel odstoupí od smlouvy před uplynutím doby platnosti smlouvy a důvodem odstoupení od smlouvy není hrubé porušení smlouvy ze strany objednatele, má objednatel nárok na navrácení poměrné části ceny za zbývající období, na které měl uhrazenou svou prezentaci na www stránkách provozovatele.

VI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

1. Poskytovatel nenese zodpovědnost za případné přerušení poskytování služeb v důsledku přírodní katastrof (zejména zemětřesení, povodně, požár, vítr, válečný stav). Dále poskytovatel nenese zodpovědnost za případné přerušení poskytování služeb v důsledku potíží, které způsobí třetí strana (zejména výpadky elektřiny, telekomunikačních služeb, internetové konektivity atd).

2. Poskytovatel nenese zodpovědnost za případný ušlý zisk objednatele, který byl způsoben výpadky popsanými v bodě 1.

3. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, které mu objednatel svěřil v souvislosti s poskytováním služeb pouze v případě, pokud objednatel tyto informace označil jako neveřejné. Poskytovatel je povinen tyto údaje na serveru náležitým způsobem zabezpečit a znepřístupnit neoprávněným osobám.

VII. OCHRANA DAT

1. Obě smluvní strany se zavazují k přijetí dostatečných opatření k ochraně údajů, které souvisejí s jejich smluvním vztahem.

2. Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, které mu objednatel poskytl v souvislosti s provozem služeb.

Doporučujeme, abyste se seznámili s našimi smluvními podmínkami a v případě objednání hrazených služeb s jejich spektrem a ceníkem. Pokud objednáte některou z hrazených služeb, bude vám tato služba fakturována dle platného ceníku. Odsouhlasení smlouvy na konci registračního formuláře je podmínkou registrace. Ve smlouvě je transparentně vyznačeno, zda jste objednali služby zdarma, nebo zda jsou objednány služby hrazené. U hrazených služeb je ve smlouvě uvedena jejich cena a název služby. To, zda objednáváte bezplatnou registraci do www katalogu, nebo hrazenou prezentaci s přednostní pozicí do rejstříku firem je zřetelně označeno v horní části každého kroku registračního formuláře.


Registrovat do:
Rejstřík firem + www katalog:

Hrazená prezentace od 990,- Kč/rok. Výhodou je přednostní zobrazení odkazu na Vaši společnost před ostatními prezentacemi zdarma. V rámci služby automatické vytvoření vlastní prezentace včetně kontaktů, loga, fotografií a provozní doby. Prezentace je zcela nezávislá na chodu Vašich www stránek a je mimo jiné i výhodná pro společnosti, které dosud vlastní www prezentaci nemají. V rámci služby je vytvořen i nadpis Vaší společnosti v katalogu a popisek předmětu činnosti společnosti pro prvotní informovanost klienta.

Pouze www katalog:

Prezentace zdarma, je však zveřejněna až za hrazenými odkazy (jejich ceny od 990,- Kč/rok). V rámci služby je vytvořen i nadpis Vaší společnosti v katalogu a popisek předmětu činnosti společnosti pro prvotní informovanost klienta.


Prohlašuji, že jsem se seznámil se smluvními podmínkami registrace a provozu rejstrikfirem.cz a s těmito podmínkami vyjadřuji svůj souhlas.
 • Stisknutím tlačítka "Souhlasím s obchodními podmínkami" bude Vaše registrace pokračovat
 • Stisknutím tlačítka "Nesouhlasím s obchodními podmínkami" bude Vaše registrace zrušena
Stránka vygenerována
za 0.99939 s